Discuss as:

White House photo shows Obama skeet shooting